عزت نفس و اعتماد به نفس

  • عزت نفس ساختنی است.

    عزت نفس را باید ساخت. زندگی هزینه ای در بردارد که ملزم به پرداخت آن هستی. هزینه صبر و بردباری هزینه باسازی عزت نفس   شکسته های وجود یک انسان بی اعتماد به زندگی را پیروزی در جنگ درون خواهد ساخت.   زندگی هزاران پیخ و خم دارد که باید صبورانه هر پیچ‌و تاب آن […]